Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА WWW.DRCEKOVA.COM
Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да използвате
този уеб сайт. Ако използвате уеб сайта се счита, че приемате и сте съгласни с
посочените Общи условия. С кликването върху който и да е линк, приложение и/или
икона, находящи се на сайта, потребителят изрично и безусловно се съгласява с
настоящите Общи условия. В случай че НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не
използвайте този уеб сайт!
Настоящите общи условия регламентират отношенията между „Д-р Снежина
Цекова-АИППДП” ЕООД и лицата, ползващи сайта www.drcekova.com
 

ДЕФИНИЦИИ

„Д-р Снежина Цекова-АИППДП” ЕООД, наричано за краткост
„Дружеството“ означава „Д-р Снежина Цекова-АИППДП” ЕООД, дружество,
регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 203008901,
със седалище и адрес на управление: София, ж.к Люлин, бл.564, ет.2, ап.61, Телефон за
контакт: 0897/ 28-26-01; e-mail: office@drcekova.com, в качеството му на собственик на
уеб сайт, находящ се на домейн www.drcekova.com
„ЗЗП“ означава Закон за защита на потребителите
„ЗЗЛД“ означава Закон за защита на личните данни
“www.drcekova.com”, означава уеб сайт, находящ се на домейн  www.drcekova.com  и
предоставящ възможност за свободно разглеждане на услугите предлагани от
Дружеството.
„Лични данни“ означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.
 
УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

 1. Разглеждането на сайта е свободно и не е обвързано с регистрация от потребителите.
 2. Информационните услуги на Сайта се предоставят във вида, в който са публикувани,
  като Дружеството не носи отговорност за точността на публикуваната информация.

ЛИЧНИ ДАННИ

 1. „Д-р Снежина Цекова-АИППДП” ЕООД, дружество, регистрирано в Търговския
  регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 203008901 е Администратор на лични
  данни съгласно ЗЗЛД и Регламент 679/2016г. на Европейския парламент и Съвета от 27
  април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка обработването на
  лични данни и относно движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО.
 2. С предоставянето на личните си данни потребителят изрично дава своето съгласие те
  да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от „Д-р Снежина Цекова-
  АИППДП” ЕООД, съобразно изискванията и ограниченията на ЗЗЛД и посоченото в
  тези Общи условия.
 3. Разкриването на лични данни се извършва само на лицата, за които те се отнасят, или
  ако е необходимо по силата на нормативен акт.
 4. С приемането на настоящите Общи условия потребителят дава изричното си
  безусловно и безсрочно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна,
  предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и
  използвани от „Д-р Снежина Цекова-АИППДП” ЕООД
 5. Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление до отнасящи се за
  него лични данни, както и по всяко време може да поиска писмено от „Д-р Снежина
  Цекова-АИППДП” ЕООД да заличи, коригира или блокира негови лични данни,
  обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД.
   

ОТГОВОРНОСТ

 1. Издателите на сайта не носят отговорност за технически грешки или пропуски, както
  и за всички проблеми, които могат да възникнат поради случайни технически фактори
  или злонамерена външна намеса, както и при печатни грешки.
 2. Потребителят изрично се съгласява да използва www.drcekova.com изцяло на свой
  риск и се задължава да не търси съдебна отговорност от www.drcekova.com ,
  респективно от „Д-р Снежина Цекова-АИППДП” ЕООД, за вреди, настъпили в
  резултат на ползването на услугите на сайта, както и за всякакви възможни повреди и
  ущърб, свързани с компютърното оборудване на потребителя, ползващ настоящия сайт
  или друга негова собственост, причинени в следствие на достъпа до настоящия сайт и
  неговото ползване; за вреди, пропуснати ползи и/или загуби, разходи и други от
  какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване
  или невъзможност за използване на сайта.
   

ДРУГИ

 1. Авторските права върху всички материали на сайта са притежание
  на www.drcekova.com, освен в случаите, когато изрично е посочен друг техен носител
  или информацията е публично достъпна. Не се разрешава електронно или друго
  копиране на информация от сайта, включително копиране върху други сайтове, без
  изрично писмено съгласие на www.drcekova.com. Не се разрешава разпространението
  на материалите от този сайт в каквато и да било форма, за комерсиални или
  некомерсиални цели, без изрично писмено съгласие на www.drcekova.com. Ползването
  на всички материали за лични цели, включително отпечатване на страници, е
  разрешено.
 2. Потребителите на интернет сайта могат да използват услугите, предлагани от
  www.drcekova.com за лични нужди и при условие, че не се нарушават авторски права
  на www.drcekova.com или на трети лица, свързани пряко или непряко с материалите на
  сайта.
 3. www.drcekova.com и екипът, поддържащ услугите на настоящия сайт, се стремят към
  своевременна актуализация на представената информация на настоящия Интернет сайт,
  а също така и намаляване времето за отстраняване на възникнали грешки.
 4. www.drcekova.com си запазва правото по всяко време да извършва промени без
  предупреждение в условията на сайта или каквато и да било информация, публикувана
  на сайта, след оповестяването й и в настоящите Общи условия.
 5. С приемането на настоящите Общи условия за ползване на сайта, потребителят
  декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид
  затруднения при осъществяване на Интернет връзката до уебсайта, които могат да
  възникнат независимо от положената грижа от страна на www.drcekova.com.
 6. Въпроси, свързани със запитвания и консултации на потребителите, могат да бъдат
  извършвани онлайн чрез сайта www.drcekova.com или на телефон 0897/ 28-26-01 в
  рамките на всеки работен ден от 12:00 до 18:00 часа или чрез изпращане на електронно
  съобщение на посочените имейл адреси.
 7. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време чрез
  публикуването им на сайт www.drcekova.com. При използване на сайта
  www.drcekova.com потребителите се считат запознати с настоящите Общи условия,
  приемат ги и се задължават да ги спазват.
  8. www.drcekova.com си запазва правото да изпраща на потребителя съобщения,
  свързани с нови услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за
  доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана
  на Сайта.
 8. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на
  българското законодателство. Всички спорове относно тълкуването и прилагането на
  Общите условия и/или сключените въз основа на тях договори ще бъдат решавани чрез
  споразумение, а при невъзможност да се постигне такова, от компетентния български
  съд съгласно правилата за подсъдността на споровете по Гражданско – процесуалния
  кодекс.